Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige commerciële overeenkomsten met Vanca Belgium NV, met uitbatingszetel te Oostlaan 4 in 8560 Gullegem-Wevelgem en maatschappelijke zetel te Hospitaalstraat 2, 9620 Zottegem, en met als ondernemingsnummer BE 0442.917.143, eigenaar en distributeur van het merk Roxer (hierna ‘(Vanca Belgium – Roxer)’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Roxer wordt geplaatst (aankoop van Roxer tegels, planken, xxl panelen, accessoires voor vloeren en wanden). Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met Roxer aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) van toepassing zijn op verkoopovereenkomsten die met Roxer (Vanca Belgium – Roxer) worden gesloten.

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Roxer (Vanca Belgium – Roxer) aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten (tegels, planken, wandpanelen en accessoires), teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege Roxer (Vanca Belgium – Roxer), waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites, webstores, POS materials of catalogi. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website/webstore bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website/webstore van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over zijn/haar producten en activiteiten. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website/webstore niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website/webstore ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website/webstore kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.   Leveringen gebeuren onder het nadrukkelijk voorbehoud dat tussen stalen en geleverde goederen, tint-, maat- en structuurafwijkingen kunnen voorkomen. Deze afwijkingen kunnen nooit een basis zijn voor eventuele klachten daar ze eigen zijn aan het productieproces van deze materialen.

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Roxer webshop www.roxer.be en www.roxer.be/webshop. Bestellingen via de website/webstore worden geacht door natuurlijke personen voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, vragen we om via de Vanca webstore voor professionals (https://webstore.vanca.be) een login aan te vragen en daarna de bestelling te voltooien, zodoende we na het ontvangen van de bestelling en de betaling een faktuur met BTW kunnen uitsturen. Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen.  Roxer (Vanca Belgium – Roxer) verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Roxer (Vanca Belgium – Roxer) onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website/webstore. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website/webstore en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands voor de Nederlandstalige versie van de website/webstore en Frans voor de Franstalige versie van de website/webstore. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via info@roxer.be of de klantendienst die alle werkdagen telefonisch bereikbaar is van 8 uur tot 17 uur op het nummer +32 56 40 26 55.

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.  De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website/webstore.

Artikel 6. Betaling

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw 21%. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestellingsproces. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De klant is Roxer (Vanca Belgium – Roxer) die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Roxer (Vanca Belgium – Roxer) worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) zijn vrij van verplichtingen. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : via Visa, Bancontact, Mastercardl. Een betaling via de webshop wordt bevestigd via e-mail.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn, leverwijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op info@roxer.be of +32 56 40 26 55.

Artikel 7. Levering

Producten worden enkel geleverd in België waarvoor Roxer (Vanca Belgium – Roxer) de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of door ophaling in één van de vestigingen van Roxer ofwel in Gullegem (Vanca Belgium) ofwel Herk-de-Stad (Witon). Levering in andere landen is niet mogelijk. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. De leveringstermijn zal meegedeeld worden via de finale goedgekeurde bevestigingsmail.  Bij het bestellen ontvangt u dadelijk een overzicht via mail van uw bestelling.  De bestelling is pas definitief wanneer deze door Roxer (Vanca Belgium – Roxer) bevestigd wordt via mail (volgende werkdag na het plaatsen van de bestelling).  De levering zal gebeuren via PostNL.  Na bevestiging van de bestelling, zal u via PostNL een mail ontvangen mbt de leveringsmodaliteiten.  Hierin zal de verwachte leveringsdatum genoteerd staan.  Via PostNL heeft u de mogelijkheid om deze zelf nog aan te passen en zelf binnen de 5 werkdagen een leverdatum te kiezen uit de komende 5 werkdagen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ontvangen link (door PostNL) naar de bezorgkalender in de e-mail. U wordt per sms verwittigd dat de e-mail is verzonden.  Indien de klant binnen 5 werkdagen een leverdatum gekozen heeft, kan de transportfirma u telefonisch proberen te bereiken om een afspraak in e plannen.  De ochtend voor de levering ontvangt de klant een sms en e-mail (in nederlands en frans) met daarin het tijdsvenster van 3 uur waarbinnen de levering ingepland staat.  De klant (ontvanger) tekent het transportdocument om de ontvangst van de zending in goede orde te bevestigen.

Levering aan huis gebeurt enkel wanneer de klant of een vertegenwoordiger van de klant persoonlijk aanwezig is op moment van de levering. De plaats van levering moet steeds vlot bereikbaar zijn voor de chauffeur, met een doorgang zonder obstakels en deze moet toegankelijk zijn met behulp van transport hulpmiddelen (steekkar, pompkar, …) en zal gebeuren op een met de klant afgesproken dag. De goederen worden bij Home Transport aan de rand van het voetpad, op de straat afgeleverd – op straat niveau. Het moet mogelijk zijn om de gekochte goederen te bezorgen in de originele verpakking.  De klant is steeds verantwoordelijk voor het vrijhouden van een afzetplaats. De klant staat ook zelf in voor het in huis dragen van de goederen. De beschikbaarheidsdatum wordt steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. De levering gebeurt op risico van de klant. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is Roxer (Vanca Belgium – Roxer) niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

Artikel 8. Herroepingsrecht producten

Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden omgeruild voor een ander artikel in één van de vestigingen van Roxer in Gullegem (Vanca Belgium – Roxer) of Herk-de-Stad (Witon) of via post. Het artikel kan in de firma worden afgegeven in de originele verpakking (we vragen om vooraf een afspraak in te plannen via mail aan info@roxer.be en de nieuwe bestelling (omruiling) mee te delen). De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden.  Hoe lang een vervangend artikel naar jou onderweg is, hangt af van waar je je bevindt.  Om een geldig retourformulier te ontvangen, dient de klant vooraf de volgende gegevens mee te delen via mail aan info@roxer.be: – vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst (en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt)– naam en adres van de klant, correct en volledig, alsook vermelding van de nieuwe bestelling (product en hoeveelheid). Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retour document (kan vooraf opgevraagd worden via info@roxer.be). Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos (en bubbelfolie rond elke verpakking) en samen met het retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: (Vanca Belgium, Oostlaan 4, 8560 Gullegem-Wevelgem of Houthandel Witon, Industrieweg 1120, 3540 Herk-de-Stad). Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor.  De retour-verzendkost en de zendkost voor de nieuwe levering worden terugbetaald door Roxer (Vanca Belgium – Roxer) na afhandeling van de nieuwe bestelling (omruiling) en ontvangst van de geretourneerde goederen in één van de vestigingen van Roxer (ofwel via rechtstreekse levering door de klant of via retourlevering per post).  Het verschuldigde bedrag van de retour verzendkosten en nieuwe zendkosten wordt binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terugbetaald via overschrijving.  Roxer (Vanca Belgium – Roxer) staat niet in voor terugbetaling van reeds betaalde en bestelde artikelen en retour verzendkosten, indien de klant geen nieuwe goederen in ruil bestelt, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd en de fouten volledig te wijten zijn aan een fout van  Roxer (Vanca Belgium – Roxer).

Artikel 9. Overmacht

Roxer (Vanca Belgium – Roxer) is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn/haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Roxer (Vanca Belgium – Roxer), hetzij zijn/haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Roxer (Vanca Belgium – Roxer). Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van Roxer (Vanca Belgium – Roxer). De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website/webstore of in catalogi en andere drukwerken van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 11. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Roxer (Vanca Belgium – Roxer). Roxer (Vanca Belgium – Roxer) zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Roxer (Vanca Belgium – Roxer). Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via mail aan info@roxer.be.

Artikel 12. Garantie

A. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

B. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Roxer klantendienst (Vanca Belgium – Roxer) waarna de klant het artikel op kosten van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) terug dient te bezorgen aan Vanca Belgium NV.
Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 13. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van Roxer (Vanca Belgium – Roxer) beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.  Roxer (Vanca Belgium – Roxer) is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : Vanca Belgium, Oostlaan 4, 8560 Gullegem-Wevelgem of via mail naar info@roxer.be.  Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij Roxer (Vanca Belgium – Roxer) toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 4 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 4 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Roxer (Vanca Belgium – Roxer)  verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van  7 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Indien de levering moet teruggezonden worden naar Roxer (Vanca Belgium – Roxer) gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 8. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) biedt de in de wet voorziene garanties. Roxer (Vanca Belgium – Roxer) is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen.

Artikel 14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement (Zottegem).